kurd._.videos

@kurd._.videos

Badini_

♛Welcome♛ ⇣ ◈Kurdin Kurdistani na🇹🇯 ◈Am Bo Xallkê Xo d Mrina ◈Number 1 Yét Badini Na ◈Postét Kani O Xomalina ◈Vêja Follow Ka xo na sawlena
1179 Posts 2436 Followers 4307 Following